تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل اول
 • 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل اول

 • تعداد جلسات دوره : 58
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • پاسخ صفحه ۲ فعالیت ۱ و ۲ ریاضی هشتم

 • 5 دقیقه
 • رایگان
2
 • پاسخ صفحه ۲ فعالیت 3و 4ریاضی هشتم

 • 4 دقیقه
 • رایگان
3
 • از تاریخچه اعداد چه می دانید؟

 • 10 دقیقه
 • رایگان
4
 • حل چند نمونه سوال از اهمیت اولویت بندی در محاسبات اعداد صحیح

 • 7 دقیقه
 • رایگان
5
 • حل چند سوال محاسبه اعداد و اولویت بندی اعداد صحیح

 • 4 دقیقه
 • رایگان
6
 • صفحه ۳ کاردرکلاس ۲ و ۳ فصل اول ریاضی هشتم اعداد صحیح

 • 3 دقیقه
 • رایگان
7
 • حاصل جمع اعداد متوالی ۱ تا ۲۰۰ فرمول گاوس

 • 3 دقیقه
 • رایگان
8
 • فرمول گاوس حاصل جمع اعداد متوالی

 • 9 دقیقه
 • رایگان
9
 • صفحه ۴ کاردرکلاس ۴ و ۵ فصل اول ریاضی هشتم اعداد صحیح و گویا

 • 5 دقیقه
 • رایگان
10
 • اعداد صحیح و گویا. فصل اول ریاضی هشتم. نکته تکمیلی ریاضی هفتم. ضرب اعداد متوالی

 • 1 دقیقه
 • رایگان
11
 • محاسبه میانگین اعداد متوالی ریاضی هشتم و هفتم تکمیلی

 • 2 دقیقه
 • رایگان
12
 • قرار دادن علامت های مثبت و منفی داخل مربع ها که بزرگترین جواب ممکن به دست آید

 • 3 دقیقه
 • رایگان
13
 • صفحه ۴ کار در کلاس ۶ و فعالیت فصل اول ریاضی هشتم

 • 5 دقیقه
 • رایگان
14
 • تمرین صفحه ۵ سوال ۱ ریاضی هشتم اعداد صحیح

 • 2 دقیقه
 • رایگان
15
 • صفحه ۵ سوال ۲ ریاضی هشتم اعداد صحیح

 • 2 دقیقه
 • رایگان
16
 • صفحه ۵ سوال 3 ریاضی هشتم اعداد صحیح

 • 3 دقیقه
 • رایگان
17
 • فصل اول ریاضی هشتم صفحه ۵ تمرین ۴و ۵

 • 3 دقیقه
 • رایگان
18
 • معرفی اعداد گویا مدرس حمیده واحدی ریاضی هشتم فصل اول

 • 8 دقیقه
 • رایگان
19
 • صفحه ۶ فعالیت ۱ ریاضی هشتم نمایش اعداد گویا روی محور

 • 3 دقیقه
 • رایگان
20
 • صفحه ۶ فعالیت ۲ ریاضی هشتم قرینه اعداد گویا

 • 3 دقیقه
 • رایگان
21
 • صفحه ۶ فعالیت ۳ ریاضی هشتم قرینه اعداد گویا

 • 1 دقیقه
 • رایگان
22
 • حل صفحه ۶ کامل ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • 10 دقیقه
 • رایگان
23
 • صفحه ۷ فعالیت ۶ ریاضی هشتم نمایش اعداد گویا

 • 3 دقیقه
 • رایگان
24
 • صفحه ۷ فعالیت ۷ ریاضی هشتم یافتن مجهول در تساوی دو عدد گویا

 • 2 دقیقه
 • رایگان
25
 • صفحه ۷ کاردرکلاس ۱ ریاضی هشتم ساده کردن اعداد گویا

 • 1 دقیقه
 • رایگان
26
 • صفحه ۷ کار در کلاس ۲ ریاضی هشتم نمایش اعداد روی نیم دایره

 • 2 دقیقه
 • رایگان
27
 • صفحه ۷ کاردرکلاس ۳ ریاضی هشتم مرتب کردن اعداد گویا از کوچک به بزرگ

 • 3 دقیقه
 • رایگان
28
 • کار در کلاس ۴ صفحه ۷ ریاضی هشتم مقایسه اعداد گویا

 • 2 دقیقه
 • رایگان
29
 • صفحه ۷ کاردرکلاس ۵ ریاضی هشتم عدد گویا بین کدام دو عدد قرار دارد

 • 3 دقیقه
 • رایگان
30
 • صفحه ۸ یافتن اعداد گویا بین دو عدد تبدیل اعداد اعشاری و کسری و مخلوط به هم

 • 8 دقیقه
 • رایگان
31
 • صفحه ۹ فعالیت فصل اول ریاضی هشتم اعداد گویا

 • 5 دقیقه
 • رایگان
32
 • حل و توضیح تمرین صفحه ۹ فصل اول ریاضی هشتم اعداد گویا

 • 5 دقیقه
 • رایگان
33
 • نگاهی به درس سوم فصل اول ریاضی هشتم جمع و تفریق اعداد گویا

 • 6 دقیقه
 • رایگان
34
 • جمع و تفریق اعداد گویا فصل اول ریاضی هشتم

 • 10 دقیقه
 • رایگان
35
 • فعالیت صفحه ۱۰ فصل اول ریاضی هشتم اعداد گویا

 • 11 دقیقه
 • رایگان
36
 • فعالیت صفحه ۱۲ فصل اول ریاضی هشتم جمع و تفریق اعداد گویا

 • 8 دقیقه
 • رایگان
37
 • ریاضی هشتم ادامه کاردرکلاس ۱ صفحه ۱۳ جمع و تفریق اعداد گویا

 • 6 دقیقه
 • رایگان
38
 • ریاضی هشتم کاردرکلاس ۲ صفحه ۱۳ تبدیل عدد مخلوط به کسر

 • 6 دقیقه
 • رایگان
39
 • حل تمرین ۴ صفحه ۱۳ فصل اول ریاضی هشتم اعداد گویا

 • 3 دقیقه
 • رایگان
40
 • حل تمرین صفحه ۱۳ سوال ۱ تا ۳ فصل اول ریاضی هشتم اعداد گویا

 • 10 دقیقه
 • رایگان
41
 • ضرب و تقسیم اعداد گویا فصل اول ریاضی هشتم مدرس حمیده واحدی

 • 6 دقیقه
 • رایگان
42
 • مروری بر درس چهارم فصل اول ریاضی هشتم اعداد گویا

 • 2 دقیقه
 • رایگان
43
 • فعالیت ۱ صفحه ۱۴ فصل اول ریاضی هشتم اعداد گویا

 • 4 دقیقه
 • رایگان
44
 • فعالیت صفحه ۱۴ سوال ۲ ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • 2 دقیقه
 • رایگان
45
 • صفحه ۱۴ کار در کلاس بخش اول ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • 2 دقیقه
 • رایگان
46
 • صفحه ۱۴ کار در کلاس بخش دوم ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • 3 دقیقه
 • رایگان
47
 • فعالیت صفحه ۱۵ سوال ۱ ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • 4 دقیقه
 • رایگان
48
 • فعالیت صفحه ۱۵ سوال ۲ ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • 3 دقیقه
 • رایگان
49
 • فعالیت صفحه ۱۵ سوال ۳ ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • 4 دقیقه
 • رایگان
50
 • صفحه ۱۶ کاردرکلاس ۱ ریاضی هشتم تقسیم اعداد گویا

 • 4 دقیقه
 • رایگان
51
 • صفحه ۱۶ کاردرکلاس ۲ ریاضی هشتم یک تقسیم بر اعداد گویا

 • 4 دقیقه
 • رایگان
52
 • صفحه ۱۶ فعالیت ۱ ریاضی هشتم دسته بندی اعداد اعشاری

 • 10 دقیقه
53
 • صفحه ۱۶ فعالیت ۲ ریاضی هشتم ضرب عدد گویا در معکوس خود

 • 2 دقیقه
 • رایگان
54
 • صفحه ۱۷ تمرین ۱ ریاضی هشتم جمع و تفریق اعداد گویا

 • 0 دقیقه
55
 • صفحه ۱۷ تمرین ۱ و ۲ ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • 6 دقیقه
 • رایگان
56
 • صفحه ۱۷ سوال ۳ ردیف اول ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • 3 دقیقه
 • رایگان
57
 • صفحه ۱۷ ادامه تمرین ۳ ریاضی هشتم محاسبات اعداد گویا

 • 4 دقیقه
 • رایگان
58
 • صفحه ۱۸ تمرین ۱ ریاضی هشتم نمایش اعداد گویا روی محور

 • 3 دقیقه
 • رایگان

توضیحات

✏️ تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم {فصل اول}

 

 

ریاضی هشتم فصل اول

 

 

 

✔️ در این دوره به موارد زیر پرداخته میشود :

 

تدریس و حل کامل فصل اول ریاضی هشتم

 

 • پاسخ صفحه ۲ فعالیت ۱ و ۲ ریاضی هشتم

 • پاسخ صفحه ۲ فعالیت 3و 4ریاضی هشتم

 • از تاریخچه اعداد چه می دانید

 • حل چند نمونه سوال از اهمیت اولویت بندی در محاسبات اعداد صحیح

 • حل چند سوال محاسبه اعداد و اولویت بندی اعداد صحیح

 • صفحه ۳ کاردرکلاس ۲ و ۳ فصل اول ریاضی هشتم اعداد صحیح

 • حاصل جمع اعداد متوالی ۱ تا ۲۰۰ فرمول گاوس

 • فرمول گاوس حاصل جمع اعداد متوالی

 • صفحه ۴ کاردرکلاس ۴ و ۵ فصل اول ریاضی هشتم اعداد صحیح و گویا

 • اعداد صحیح و گویا. فصل اول ریاضی هشتم. نکته تکمیلی ریاضی هفتم. ضرب اعداد متوالی

 • محاسبه میانگین اعداد متوالی ریاضی هشتم و هفتم تکمیلی

 • قرار دادن علامت های مثبت و منفی داخل مربع ها که بزرگترین جواب ممکن به دست آید

 • صفحه ۴ کار در کلاس ۶ و فعالیت فصل اول ریاضی هشم

 • تمرین صفحه ۵ سوال ۱ ریاضی هشتم اعداد صحیح

 • صفحه ۵ سوال ۲ ریاضی هشتم اعداد صحیح

 • صفحه ۵ سوال 3 ریاضی هشتم اعداد صحیح

 • فصل اول ریاضی هشتم صفحه ۵ تمرین ۴و ۵

 • معرفی اعداد گویا مدرس حمیده واحدی ریاضی هشتم فصل اول

 • صفحه ۶ فعالیت ۱ ریاضی هشتم نمایش اعداد گویا روی محور

 • صفحه ۶ فعالیت ۲ ریاضی هشتم قرینه اعداد گویا

 • صفحه ۶ فعالیت ۳ ریاضی هشتم قرینه اعداد گویا

 • حل صفحه ۶ کامل ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • صفحه ۷ فعالیت ۶ ریاضی هشتم نمایش اعداد گویا

 • صفحه ۷ فعالیت ۷ ریاضی هشتم یافتن مجهول در تساوی دو عدد گویا

 • صفحه ۷ کاردرکلاس ۱ ریاضی هشتم ساده کردن اعداد گویا

 • صفحه ۷ کار در کلاس ۲ ریاضی هشتم نمایش اعداد روی نیم دایره

 • صفحه ۷ کاردرکلاس ۳ ریاضی هشتم مرتب کردن اعداد گویا از کوچک به بزرگ

 • کار در کلاس ۴ صفحه ۷ ریاضی هشتم مقایسه اعداد گویا

 • صفحه ۷ کاردرکلاس ۵ ریاضی هشتم عدد گویا بین کدام دو عدد قرار دارد

 • صفحه ۸ یافتن اعداد گویا بین دو عدد تبدیل اعداد اعشاری و کسری و مخلوط به هم

 • صفحه ۹ فعالیت فصل اول ریاضی هشتم اعداد گویا

 • حل و توضیح تمرین صفحه ۹ فصل اول ریاضی هشتم اعداد گویا

 • نگاهی به درس سوم فصل اول ریاضی هشتم جمع و تفریق اعداد گویا

 • جمع و تفریق اعداد گویا فصل اول ریاضی هشتم

 • فعالیت صفحه ۱۰ فصل اول ریاضی هشتم اعداد گویا

 • فعالیت صفحه ۱۲ فصل اول ریاضی هشتم جمع و تفریق اعداد گویا

 • ریاضی هشتم ادامه کاردرکلاس ۱ صفحه ۱۳ جمع و تفریق اعداد گویا

 • ریاضی هشتم کاردرکلاس ۲ صفحه ۱۳ تبدیل عدد مخلوط به گویا

 • حل تمرین ۴ صفحه ۱۳ فصل اول ریاضی هشتم اعداد گویا

 • حل تمرین صفحه ۱۳ سوال ۱ تا ۳ فصل اول ریاضی هشتم اعداد گویا

 • ضرب و تقسیم اعداد گویا فصل اول ریاضی هشتم مدرس حمیده واحدی

 • مروری بر درس چهارم فصل اول ریاضی هشتم اعداد گویا

 • فعالیت ۱ صفحه ۱۴ فصل اول ریاضی هشتم اعداد گویا

 • فعالیت صفحه ۱۴ سوال ۲ ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • صفحه ۱۴ کار در کلاس بخش اول ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • صفحه ۱۴ کار در کلاس بخش دوم ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • فعالیت صفحه ۱۵ سوال ۱ ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • فعالیت صفحه ۱۵ سوال ۲ ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • فعالیت صفحه ۱۵ سوال ۳ ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • صفحه ۱۶ کاردرکلاس ۱ ریاضی هشتم تقسیم اعداد گویا

 • صفحه ۱۶ کاردرکلاس ۲ ریاضی هشتم یک تقسیم بر اعداد گویا

 • صفحه ۱۶ فعالیت ۱ ریاضی هشتم دسته بندی اعداد اعشاری

 • صفحه ۱۶ فعالیت ۲ ریاضی هشتم ضرب عدد گویا در معکوس خود

 • صفحه ۱۷ تمرین ۱ ریاضی هشتم جمع و تفریق اعداد گویا

 • صفحه ۱۷ تمرین ۱ و ۲ ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • صفحه ۱۷ سوال ۳ ردیف اول ریاضی هشتم فصل اول اعداد گویا

 • صفحه ۱۷ ادامه تمرین ۳ ریاضی هشتم محاسبات اعداد گویا

 • صفحه ۱۸ تمرین ۱ ریاضی هشتم نمایش اعداد گویا روی محور

 

 

 

 

 

✔️ مدرس دوره : 

 

سرکار خانم حمیده واحدی مدرس ریاضی با سابقه بیش از  10سال تدریس در مدارس، دانشگاه ها و آموزشگاه ها

مولف کتاب های کمک آموزشی، آموزش ریاضی هفتم با شعر و داستان، کتاب همراه ریاضی هفتم، عبارت های گویا ریاضی نهم

استعداد درخشان کشوری در سال 91 ، جوان نخبه در سال 95 ، عضو هیئت موسس آموزشگاه تخصصی دانش گستران

 

 

✔️ توضیحات بیشتر :

 

⚪️ این دوره به صورت آفلاین می باشد .

🟢 در 58 جلسه

🟠در قالب 58 اپیزود

🔵با هزینه 53000 تومان

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران