ماراد مرکز آموزش از راه دور

تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل اول با انیمیشن

ریاضی پایه هفتم مقدمه ای برای پایه های بعدی است و یادگیری اصولی این درس در پایه های بالاتر به شما بسیار کمک می کند. اگر در یادگیری ریاضی هفتم ضعیف عمل کنید، در سال های بعد با مشکل مواجه خواهید شد. در ...
امتیاز دوره ( 2 نفر)
5 از 5
 • بیش از 1 سال تدریس در ماراد
 • متوسطه اول
 • 35 اپیزود
 • 1 ساعت و 20 دقیقه
تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل اول با انیمیشن

اپیزودها

اپیزود 1 جلسه اول
4 دقیقه

چگونه ریاضی یاد بگیریم؟

اپیزود 2 جلسه دوم
3 دقیقه

چگونه مساله حل کنیم؟

اپیزود 3 جلسه سوم
2 دقیقه

راهبرد رسم شکل

اپیزود 4 جلسه چهارم
3 دقیقه

حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 2 سوال 1 راهبرد رسم شکل

اپیزود 5 جلسه پنجم
2 دقیقه

حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 2 سوال 2 راهبرد رسم شکل

اپیزود 6 جلسه ششم
2 دقیقه

حل کتاب ریاضی هفتم صفحه3سوال3راهبرد الگو سازی

اپیزود 7 جلسه هفتم
3 دقیقه

حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 3 سوال1 راهبرد الگوسازی

اپیزود 8 جلسه هشتم
2 دقیقه

  حل کتاب ریاضی هفتم صفحه ۳سوال ۲ راهبرد الگوسازی

اپیزود 9 جلسه نهم
2 دقیقه

حل کتاب ریاضی هفتم صفحه ۳سوال ۴ راهبرد الگوسازی

اپیزود 10 جلسه دهم
1 دقیقه

حل ریاضی هفتم صفحه ۴ راهبرد حذف حالت های نامطلوب سوال ۱

اپیزود 11 جلسه یازدهم
3 دقیقه

راهبرد الگویابی صفحه ۵ سوال ۱ ریاضی هفتم فصل اول

اپیزود 12 جلسه دوزادهم
2 دقیقه

صفحه ۵ سوال ۲ فصل اول ریاضی هفتم راهبرد الگویابی

اپیزود 13 جلسه سیزدهم
2 دقیقه

صفحه ۵ سوال ۳ راهبرد الگویابی فصل اول ریاضی هفتم

اپیزود 14 جلسه چهاردهم
4 دقیقه

راهبرد حدس و آزمایش صفحه ۶ سوال ۱ فصل اول ریاضی هفتم1

اپیزود 15 جلسه پانزدهم
2 دقیقه

راهبرد حدس و آزمایش صفحه ۶ سوال ۲ فصل اول ریاضی هفتم

اپیزود 16 جلسه شانزدهم
2 دقیقه

صفحه ۶ سوال ۳ راهبرد حدس و آزمایش فصل اول ریاضی هفتم

اپیزود 17 جلسه هفدهم
2 دقیقه

راهبرد زیر مساله سازی صفحه ۷ سوال ۱ فصل ۱ ریاضی هفتم مدرس حمیده واحدی

اپیزود 18 جلسه هجدهم
2 دقیقه

راهبرد زیر مساله سازی صفحه ۷ سوال ۲ فصل ۱ ریاضی هفتم مدرس حمیده واحدی

اپیزود 19 جلسه نوزدهم
2 دقیقه

راهبرد زیر مساله سازی صفحه ۷ سوال ۳ فصل ۱ ریاضی هفتم مدرس حمیده واحدی

اپیزود 20 جلسه بیستم
3 دقیقه

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد حل مسئله ساده تر صفحه ۸ سوال ۱

اپیزود 21 جلسه بیست و یکم
4 دقیقه

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد حل مسئله ساده تر صفحه ۸ سوال 3

اپیزود 22 جلسه بیست و دوم
2 دقیقه

راهبرد روش نمادین صفحه ۹ سوال ۱ ریاضی هفتم فصل اول

اپیزود 23 جلسه بیست و سوم
2 دقیقه

راهبرد روش نمادین صفحه ۹ سوال 2 ریاضی هفتم فصل اول

اپیزود 24 جلسه بیست و چهارم
1 دقیقه

راهبرد روش نمادین صفحه ۹ سوال 3 ریاضی هفتم فصل اول

اپیزود 25 جلسه بیست و پنجم
3 دقیقه

توضیح سوال ۱ صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

اپیزود 26 جلسه بیست و ششم
2 دقیقه

توضیح سوال 2 صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

اپیزود 27 جلسه بیست و هفتم
2 دقیقه

توضیح سوال 3 صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

اپیزود 28 جلسه بیست و هشتم
2 دقیقه

توضیح سوال 4 صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

اپیزود 29 جلسه بیست و نهم
2 دقیقه

توضیح سوال 5 صفحه 11ریاضی هفتم مرور راهبردها

اپیزود 30 جلسه سی ام
2 دقیقه

توضیح سوال 6 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

اپیزود 31 جلسه سی و یکم
2 دقیقه

توضیح سوال 7 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

اپیزود 32 جلسه سی و دوم
2 دقیقه

توضیح سوال 8 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

اپیزود 33 جلسه سی و دوم
2 دقیقه

توضیح سوال 8 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

اپیزود 34 جلسه سی و سوم
2 دقیقه

توضیح سوال 9 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

اپیزود 35 جلسه سی و چهارم
2 دقیقه

توضیح سوال 10صفحه12 ریاضی هفتم مرور راهبردها

توضیحات دوره

ریاضی پایه هفتم مقدمه ای برای پایه های بعدی است و یادگیری اصولی این درس در پایه های بالاتر به شما بسیار کمک می کند. اگر در یادگیری ریاضی هفتم ضعیف عمل کنید، در سال های بعد با مشکل مواجه خواهید شد. در این دوره سعی شده به صورت کامل و با روشی متفاوت فصل اول ریاضی هفتم را به شما آموزش دهیم.

 

 

آموزش ریاضی هفتم

 

 

در این دوره:

در این دوره به تدریس و حل مساله فصل اول ریاضی هفتم با عنوان " راهبردهای حل مسئله"  با انیمیشن می پردازیم. این دوره در 37 اپیزود به صورت رایگان آموزش داده می شود که عنوان های هر اپیزود شامل موارد زیر است:

 1. چگونه ریاضی یاد بگیریم؟
 2. چگونه مسئله حل کنیم؟
 3. راهبرد رسم شکل

حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 2 سوال 1 راهبرد رسم شکل

حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 2 سوال 2 راهبرد رسم شکل

حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 2 سوال3 راهبرد الگوسازی

حل کتاب ریاضی هفتم صفحه3سوال3راهبرد الگو سازی

حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 3 سوال1 راهبرد الگوسازی

  حل کتاب ریاضی هفتم صفحه ۳سوال ۲ راهبرد الگوسازی

حل کتاب ریاضی هفتم صفحه ۳سوال ۴ راهبرد الگوسازی

حل ریاضی هفتم صفحه ۴ راهبرد حذف حالت های نامطلوب سوال ۱

راهبرد الگویابی صفحه ۵ سوال ۱ ریاضی هفتم فصل اول

صفحه ۵ سوال ۲ فصل اول ریاضی هفتم راهبرد الگویابی

صفحه ۵ سوال ۳ راهبرد الگویابی فصل اول ریاضی هفتم

راهبرد حدس و آزمایش صفحه ۶ سوال ۱ فصل اول ریاضی هفتم1

راهبرد حدس و آزمایش صفحه ۶ سوال ۲ فصل اول ریاضی هفتم

صفحه ۶ سوال ۳ راهبرد حدس و آزمایش فصل اول ریاضی هفتم

راهبرد زیر مساله سازی صفحه ۷ سوال ۱ فصل ۱ ریاضی هفتم 

راهبرد زیر مساله سازی صفحه ۷ سوال ۲ فصل ۱ ریاضی هفتم 

راهبرد زیر مساله سازی صفحه ۷ سوال ۳ فصل ۱ ریاضی هفتم

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد حل مسئله ساده تر صفحه ۸ سوال ۱

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد حل مسئله ساده تر صفحه ۸ سوال 2

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد حل مسئله ساده تر صفحه ۸ سوال 3

راهبرد روش نمادین صفحه ۹ سوال ۱ ریاضی هفتم فصل اول

راهبرد روش نمادین صفحه ۹ سوال 2 ریاضی هفتم فصل اول

راهبرد روش نمادین صفحه ۹ سوال 3 ریاضی هفتم فصل اول

توضیح سوال ۱ صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

توضیح سوال 2 صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

توضیح سوال 3 صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

توضیح سوال 4 صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

توضیح سوال 5 صفحه 11ریاضی هفتم مرور راهبردها

توضیح سوال 6 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

توضیح سوال 7 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

توضیح سوال 8 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

توضیح سوال 8 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

توضیح سوال 9 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

توضیح سوال 10صفحه12 ریاضی هفتم مرور راهبردها

 

 

تدریس ریاضی پایه هفتم

 

 

مدرس دوره:

سرکار خانم حمیده واحدی مدرس ریاضی با سابقه بیش از  10سال تدریس در مدارس، دانشگاه ها و آموزشگاه ها

مولف کتاب های کمک آموزشی، آموزش ریاضی هفتم با شعر و داستان، کتاب همراه ریاضی هفتم، عبارت های گویا ریاضی نهم

استعداد درخشان کشوری در سال 91 ، جوان نخبه در سال 95 ، عضو هیئت موسس آموزشگاه تخصصی دانش گستران

 

 

دانشجویان دیگر خریده اند

ریاضی پایش و تست هشتم
ریاضی پایش و تست هشتم
 • 6 جلسه
 • 9 ساعت
 • سطح پیشرفته
امتیاز دوره ( 7 نفر)
5 از 5
502,000
تــومـان
مشاهده دوره
زبان انگلیسی پایه هشتم
زبان انگلیسی پایه هشتم
 • 32 اپیزود
 • 5 ساعت و 4 دقیقه
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
380,000 950,000
تــومـان
مشاهده دوره
ریاضی هفتم(همه فصل ها)
ریاضی هفتم(همه فصل ها)
 • 184 اپیزود
 • 55 ساعت و 45 دقیقه
 • سطح متوسط
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
1,199,000 1,565,000
تــومـان
مشاهده دوره
بخشی از ریاضی هفتم(رایگان)
بخشی از ریاضی هفتم(رایگان)
 • 5 اپیزود
 • 2 ساعت و 38 دقیقه
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
رایگان
تــومـان
مشاهده دوره
زبان انگلیسی پایه هفتم
زبان انگلیسی پایه هفتم
 • 34 اپیزود
 • 3 ساعت و 53 دقیقه
 • سطح مقدماتی
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
380,000 950,000
تــومـان
مشاهده دوره
ریاضی هفتم فصل نهم (آزمون نداره!!!)
ریاضی هفتم فصل نهم (آزمون نداره!!!)
 • 12 اپیزود
 • 2 ساعت و 5 دقیقه
 • سطح متوسط
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
89,000
تــومـان
مشاهده دوره

استاد دوره

امتیاز 4.25 ( 7 رای)
41 امتیاز و کامنت
317 دانشجو
58 دوره آموزشی

ریاضی ۲۰شو مدرس ریاضی در مدارس و دانشگاه ها مولف چندین کتاب کمک آموزشی استعداد درخشان کشوری۱۳۹۱ ۱۳۹۵جوان نخبه استان خراسان از موسسین آموزشگاه ریاضی دانش گستر ان

دوره های بیشتر از استاد حمیده واحدی

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت ها

رایگان
115,000 تومان
 • 35 جلسه در مجموع 1 ساعت و 20 دقیقه
 • 109 دانشجو
 • دسترسی مادام العمر به دوره
 • قابل استفاده روی تلفن همراه و رایانه
 • گواهینامه پایان دوره ماراد
امتیاز دوره ( 2 نفر)
5 از 5
شرکت در دوره
ضمانت بازگشت وجه
درگاه پرداخت ایمن
پشتیبانی 24 ساعته
تضمین کیفیت