تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل اول با انیمیشن
 • 11

100امتیاز از 1 نفر

تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل اول با انیمیشن

 • تعداد جلسات دوره : 37
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • چگونه ریاضی یاد بگیریم؟

 • 4 دقیقه
 • رایگان
2
 • چگونه مساله حل کنیم؟

 • 3 دقیقه
 • رایگان
3
 • راهبرد رسم شکل

 • 2 دقیقه
 • رایگان
4
 • حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 2 سوال 1 راهبرد رسم شکل

 • 3 دقیقه
 • رایگان
5
 • حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 2 سوال 2 راهبرد رسم شکل

 • 2 دقیقه
 • رایگان
6
 • حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 2 سوال3 راهبرد الگوسازی

 • 2 دقیقه
 • رایگان
7
 • حل کتاب ریاضی هفتم صفحه3سوال3راهبرد الگو سازی

 • 2 دقیقه
 • رایگان
8
 • حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 3 سوال1 راهبرد الگوسازی

 • 3 دقیقه
 • رایگان
9
 •   حل کتاب ریاضی هفتم صفحه ۳سوال ۲ راهبرد الگوسازی

 • 2 دقیقه
 • رایگان
10
 • حل کتاب ریاضی هفتم صفحه ۳سوال ۴ راهبرد الگوسازی

 • 2 دقیقه
 • رایگان
11
 • حل ریاضی هفتم صفحه ۴ راهبرد حذف حالت های نامطلوب سوال ۱

 • 1 دقیقه
 • رایگان
12
 • راهبرد الگویابی صفحه ۵ سوال ۱ ریاضی هفتم فصل اول

 • 3 دقیقه
 • رایگان
13
 • صفحه ۵ سوال ۲ فصل اول ریاضی هفتم راهبرد الگویابی

 • 2 دقیقه
 • رایگان
14
 • صفحه ۵ سوال ۳ راهبرد الگویابی فصل اول ریاضی هفتم

 • 2 دقیقه
 • رایگان
15
 • راهبرد حدس و آزمایش صفحه ۶ سوال ۱ فصل اول ریاضی هفتم1

 • 4 دقیقه
 • رایگان
16
 • راهبرد حدس و آزمایش صفحه ۶ سوال ۲ فصل اول ریاضی هفتم

 • 2 دقیقه
 • رایگان
17
 • صفحه ۶ سوال ۳ راهبرد حدس و آزمایش فصل اول ریاضی هفتم

 • 2 دقیقه
 • رایگان
18
 • راهبرد زیر مساله سازی صفحه ۷ سوال ۱ فصل ۱ ریاضی هفتم مدرس حمیده واحدی

 • 2 دقیقه
 • رایگان
19
 • راهبرد زیر مساله سازی صفحه ۷ سوال ۲ فصل ۱ ریاضی هفتم مدرس حمیده واحدی

 • 2 دقیقه
 • رایگان
20
 • راهبرد زیر مساله سازی صفحه ۷ سوال ۳ فصل ۱ ریاضی هفتم مدرس حمیده واحدی

 • 2 دقیقه
 • رایگان
21
 • ریاضی هفتم فصل اول راهبرد حل مسئله ساده تر صفحه ۸ سوال ۱

 • 3 دقیقه
 • رایگان
22
 • ریاضی هفتم فصل اول راهبرد حل مسئله ساده تر صفحه ۸ سوال 2

 • 2 دقیقه
 • رایگان
23
 • ریاضی هفتم فصل اول راهبرد حل مسئله ساده تر صفحه ۸ سوال 3

 • 4 دقیقه
 • رایگان
24
 • راهبرد روش نمادین صفحه ۹ سوال ۱ ریاضی هفتم فصل اول

 • 2 دقیقه
 • رایگان
25
 • راهبرد روش نمادین صفحه ۹ سوال 2 ریاضی هفتم فصل اول

 • 2 دقیقه
 • رایگان
26
 • راهبرد روش نمادین صفحه ۹ سوال 3 ریاضی هفتم فصل اول

 • 1 دقیقه
 • رایگان
27
 • توضیح سوال ۱ صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

 • 3 دقیقه
 • رایگان
28
 • توضیح سوال 2 صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

 • 2 دقیقه
 • رایگان
29
 • توضیح سوال 3 صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

 • 2 دقیقه
 • رایگان
30
 • توضیح سوال 4 صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

 • 2 دقیقه
31
 • توضیح سوال 5 صفحه 11ریاضی هفتم مرور راهبردها

 • 2 دقیقه
 • رایگان
32
 • توضیح سوال 6 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

 • 2 دقیقه
 • رایگان
33
 • توضیح سوال 7 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

 • 2 دقیقه
 • رایگان
34
 • توضیح سوال 8 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

 • 2 دقیقه
 • رایگان
35
 • توضیح سوال 8 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

 • 2 دقیقه
 • رایگان
36
 • توضیح سوال 9 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

 • 2 دقیقه
 • رایگان
37
 • توضیح سوال 10صفحه12 ریاضی هفتم مرور راهبردها

 • 2 دقیقه
 • رایگان

توضیحات

ریاضی پایه هفتم مقدمه ای برای پایه های بعدی است و یادگیری اصولی این درس در پایه های بالاتر به شما بسیار کمک می کند. اگر در یادگیری ریاضی هفتم ضعیف عمل کنید، در سال های بعد با مشکل مواجه خواهید شد. در این دوره سعی شده به صورت کامل و با روشی متفاوت فصل اول ریاضی هفتم را به شما آموزش دهیم.

 

 

آموزش ریاضی هفتم

 

 

در این دوره:

در این دوره به تدریس و حل مساله فصل اول ریاضی هفتم با عنوان " راهبردهای حل مسئله"  با انیمیشن می پردازیم. این دوره در 37 اپیزود به صورت رایگان آموزش داده می شود که عنوان های هر اپیزود شامل موارد زیر است:

 1. چگونه ریاضی یاد بگیریم؟
 2. چگونه مسئله حل کنیم؟
 3. راهبرد رسم شکل
 4. حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 2 سوال 1 راهبرد رسم شکل

 5. حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 2 سوال 2 راهبرد رسم شکل

 6. حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 2 سوال3 راهبرد الگوسازی

 7. حل کتاب ریاضی هفتم صفحه3سوال3راهبرد الگو سازی

 8. حل کتاب ریاضی هفتم صفحه 3 سوال1 راهبرد الگوسازی

 9.   حل کتاب ریاضی هفتم صفحه ۳سوال ۲ راهبرد الگوسازی

 10. حل کتاب ریاضی هفتم صفحه ۳سوال ۴ راهبرد الگوسازی

 11. حل ریاضی هفتم صفحه ۴ راهبرد حذف حالت های نامطلوب سوال ۱

 12. راهبرد الگویابی صفحه ۵ سوال ۱ ریاضی هفتم فصل اول

 13. صفحه ۵ سوال ۲ فصل اول ریاضی هفتم راهبرد الگویابی

 14. صفحه ۵ سوال ۳ راهبرد الگویابی فصل اول ریاضی هفتم

 15. راهبرد حدس و آزمایش صفحه ۶ سوال ۱ فصل اول ریاضی هفتم1

 16. راهبرد حدس و آزمایش صفحه ۶ سوال ۲ فصل اول ریاضی هفتم

 17. صفحه ۶ سوال ۳ راهبرد حدس و آزمایش فصل اول ریاضی هفتم

 18. راهبرد زیر مساله سازی صفحه ۷ سوال ۱ فصل ۱ ریاضی هفتم 

 19. راهبرد زیر مساله سازی صفحه ۷ سوال ۲ فصل ۱ ریاضی هفتم 

 20. راهبرد زیر مساله سازی صفحه ۷ سوال ۳ فصل ۱ ریاضی هفتم

 21. ریاضی هفتم فصل اول راهبرد حل مسئله ساده تر صفحه ۸ سوال ۱

 22. ریاضی هفتم فصل اول راهبرد حل مسئله ساده تر صفحه ۸ سوال 2

 23. ریاضی هفتم فصل اول راهبرد حل مسئله ساده تر صفحه ۸ سوال 3

 24. راهبرد روش نمادین صفحه ۹ سوال ۱ ریاضی هفتم فصل اول

 25. راهبرد روش نمادین صفحه ۹ سوال 2 ریاضی هفتم فصل اول

 26. راهبرد روش نمادین صفحه ۹ سوال 3 ریاضی هفتم فصل اول

 27. توضیح سوال ۱ صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

 28. توضیح سوال 2 صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

 29. توضیح سوال 3 صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

 30. توضیح سوال 4 صفحه ۱۰ ریاضی هفتم مرور راهبردها

 31. توضیح سوال 5 صفحه 11ریاضی هفتم مرور راهبردها

 32. توضیح سوال 6 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

 33. توضیح سوال 7 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

 34. توضیح سوال 8 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

 35. توضیح سوال 8 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

 36. توضیح سوال 9 صفحه 11 ریاضی هفتم مرور راهبردها

 37. توضیح سوال 10صفحه12 ریاضی هفتم مرور راهبردها

 

 

تدریس ریاضی پایه هفتم

 

 

مدرس دوره:

سرکار خانم حمیده واحدی مدرس ریاضی با سابقه بیش از  10سال تدریس در مدارس، دانشگاه ها و آموزشگاه ها

مولف کتاب های کمک آموزشی، آموزش ریاضی هفتم با شعر و داستان، کتاب همراه ریاضی هفتم، عبارت های گویا ریاضی نهم

استعداد درخشان کشوری در سال 91 ، جوان نخبه در سال 95 ، عضو هیئت موسس آموزشگاه تخصصی دانش گستران

 

 

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران

 • تاریخ ثبت دوره

  1401/06/21 10:55
 • 37

  جلسه

 • 67

  دانشجو

شرکت در دوره : رایگان

hamideh.vahedi

127

فالوور

حمیده واحدی

100امتیاز از 1 نفر