تدریس و حل کتاب ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی فصل اول
 • 2

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی فصل اول

 • تعداد جلسات دوره : 37
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • مجموعه چیست؟ یادآوری نهم فصل اول ریاضی دهم تجربی

 • 4 دقیقه
2
 • روش های نمایش مجموعه ها. یادآوری نهم فصل اول ریاضی دهم تجربی

 • 4 دقیقه
3
 • زیر مجموعه چیست؟ یادآوری نهم فصل اول ریاضی دهم تجربی

 • 4 دقیقه
4
 • مجموعه جهانی کدامند؟ یادآوری نهم فصل اول ریاضی دهم تجربی

 • 2 دقیقه
5
 • نمایش اعداد گویا و گنگ روی محور یادآوری نهم فصل اول ریاضی دهم تجربی

 • 2 دقیقه
6
 • مثال از عضویت در مجموعه ها و نمایش اعداد روی محور

 • 1 دقیقه
7
 • ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی فصل ۱ بازه ها حمیده واحدی

 • 9 دقیقه
8
 • ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی فصل ۱ اجتماع اشتراک و تفاضل بازه ها حمیده واحدی

 • 11 دقیقه
9
 • پاسخ کاردرکلاس صفحه ۵ بازه ها ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی

 • 9 دقیقه
10
 • مجموعه های متناهی و نامتناهی ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی

 • 8 دقیقه
11
 • پاسخ کاردرکلاس صفحه ۶ بخش اول ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی

 • 4 دقیقه
12
 • پاسخ کاردرکلاس صفحه ۶ بخش دوم ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی

 • 2 دقیقه
13
 • حل فعالیت صفحه ۷ مجموعه های متناهی و نامتناهی ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی

 • 1 دقیقه
14
 • حل تمرین صفحه ۷ مجموعه ها. ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی

 • 9 دقیقه
15
 • دو مجموعه جدا از هم دو مجموعه هم ارز چند نکته در مورد متمم

 • 8 دقیقه
16
 • چند نکته از متمم مجموعه ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی

 • 7 دقیقه
17
 • مجموعه مرجع چیست؟ ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی فصل اول

 • 4 دقیقه
18
 • متمم یک مجموعه چگونه بدست می آید؟ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی

 • 6 دقیقه
19
 • دنباله چیست؟ ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی فصل اول

 • 8 دقیقه
20
 • به چه دنباله ای خطی می گوییم؟ ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی فصل اول

 • 9 دقیقه
21
 • الگو غیر خطی چیست؟ ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی

 • 7 دقیقه
22
 • الگوهای خطی و غیر خطی چه تفاوتی دارند؟ ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی

 • 3 دقیقه
23
 • دنباله های متناهی و نامتناهی.مربعی . مثلثی . بازگشتی. فیبوناچی

 • 7 دقیقه
24
 • دنباله ثابت دنباله اکیدا صعودی یا نزولی . مجموع و حاصل ضرب دنباله ها

 • 3 دقیقه
25
 • دو مثال از دنباله غیرخطی و استفاده از الگوهای مثلثی و مربعی و یافتن شماره جمله

 • 4 دقیقه
26
 • به چه دنباله ای حسابی می گوییم؟ ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی

 • 7 دقیقه
27
 • چگونه واسطه حسابی به دست می آید؟ ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی

 • 3 دقیقه
28
 • مجموع جملات دنباله هندسی چگونه به دست می‌آید؟

 • 1 دقیقه
29
 • با داشتن دو جمله غیر متوالی در دنباله هندسی چگونه قدرنسبت بیابیم؟

 • 7 دقیقه
30
 • واسطه هندسی چیست و چگونه به دست می‌آید؟

 • 7 دقیقه
31
 • مثال هایی از دنباله هندسی

 • 10 دقیقه
32
 • مجموع جملات دنباله حسابی چگونه به دست می‌آید؟

 • 3 دقیقه
33
 • مثال از دنباله حسابی در مثلث

 • 3 دقیقه
34
 • قانون اندیس ها در دنباله حسابی چیست؟

 • 2 دقیقه
35
 • چگونه بین دو جمله در دنباله حسابی چندین واسطه حسابی بیابیم؟

 • 8 دقیقه
36
 • مثال های نکته دار از دنباله حسابی

 • 9 دقیقه
37
 • اگر دو جمله دنباله حسابی را داشته باشیم چگونه قدرنسبت را بیابیم؟

 • 3 دقیقه

توضیحات

دهم

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران