nemone_pajoohesh دبیرستان نمونه پژوهش

52امتیاز از 169 نفر

دبیرستان نمونه پژوهش

همایش دهم دبیرستان نمونه پژوهش
رایگان

امتیازی ثبت نشده

یازدهم انسانی 204دبیرستان نمونه پژوهش
قیمت دوره

20,000تومان

48امتیاز از 9 نفر

یازدهم تجربی203دبیرستان نمونه پژوهش
قیمت دوره

20,000تومان

81امتیاز از 20 نفر

یازدهم تجربی 202دبیرستان نمونه پژوهش
قیمت دوره

20,000تومان

31امتیاز از 15 نفر

یازدهم ریاضی فیزیک 201دبیرستان نمونه پژوهش
قیمت دوره

20,000تومان

36امتیاز از 14 نفر

دهم انسانی 104  دبیرستان نمونه پژوهش
قیمت دوره

20,000تومان

51امتیاز از 21 نفر

دهم تجربی 103 دبیرستان نمونه پژوهش
قیمت دوره

20,000تومان

72امتیاز از 19 نفر

دهم تجربی 102 دبیرستان نمونه پژوهش
قیمت دوره

20,000تومان

56امتیاز از 14 نفر

دهم ریاضی فیزیک 101 دبیرستان نمونه پژوهش
قیمت دوره

20,000تومان

70امتیاز از 19 نفر

دوازدهم انسانی 304 دبیرستان پژوهش
قیمت دوره

20,000تومان

74امتیاز از 7 نفر

دوازدهم تجربی 302 دبیرستان  پژوهش
قیمت دوره

20,000تومان

13امتیاز از 14 نفر

دوازدهم تجربی303 دبیرستان نمونه پژوهش
قیمت دوره

20,000تومان

20امتیاز از 9 نفر

دوازدهم ریاضی 301 دبیرستان نمونه پژوهش
قیمت دوره

20,000تومان

38امتیاز از 8 نفر